1_03
Product search
Product

Nano Powder

Details

Nano-Powder

Si   Ag   Ni   Co   Sn   W   Mo

Fe   Al   Ti   C    Cr   Zn   Cu

Nano-alloy Powder

Sn-Cu   Cu-Ni   Cu-Zn   Fe-Ni   Al-Si

Nano-oxide Powder

Al2O3   ZnO   ZrO2   CuO    Fe2O3

SnO2   NiO   MgO    MoO3   SiO2   WO3

Nano Carbide Powder

SiC   TiC   Cr3C2   VC   B4C   Mo2C   ZrC

Nano Nitride Powder

Si3N4   TiN   CBN   VN    CrN    ZrN

Nano Silicide Powder

MoSi2   ZrSi2


图文展示LinksSanhe Kaolin

   


No. 19,Dongerdao Lane, Xinghualing District                        info@eastern.net.cn                                     Tel: 0351-3190328

Taiyuan, Shanxi, China                                                                                                                                     Fax:0351-3190328